KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Frans Suell

Malmö hamn

Affärsmannen Frans Suell står på sin piedestal och blickar ut över sin hamn som han en gång medverkade till för att Malmö skulle få sin första hamnanläggning där stora båtar kunde lägga till. Vid den tiden bestod hamnen i stort sett enbart av en lång brygga och de större fartygen fick ankra ute på redden. Godset fick lastas om till mindre båtar. Året var 1775. Den första hamndirektionen bildades och då med Frans Suell som drivande kraft.

Under de närmaste åren skedde en febril aktivitet och till vänster om bryggan byggdes en vågbrytare på 380 m och denna blev klar 1778. Därefter byggdes den östra vågbrytaren med hjälp av utfyllningar så att det bildades ett kajplan som stod färdigt omkring 1785. Handelsflottan hade vid denna tid vuxit till 25 fartyg. Man nödgades även bygga ut hamnen norrut till en 240 m lång fartygshamn.

År 1818 fastställdes en ny plan för hamnen, som gick ut på att bygga en ny ytterhamn samt fortsätta med uppmuddring och utfyllnad. Man uppnådde slutligen ett djup på 4,45 m. Mycket energi lades på hamnens utvidgning och militär hjälp kommenderades in från de skånska infanteriregementena. Denna hjälp bestod av ca 125 man med befäl. Även fångar från fängelse ställdes till förfogande. För att kunna muddra anskaffades en ångmudderpråm.

1819 gjorde den första ångbåten entré i Öresundstrafiken med den lilla danska hjulångaren Caledonia. Reguljär daglig passagerartrafik upptogs först 1838 med hjulångaren Malmö. 

Hamnen utvidgades fortsatt i olika etapper under 1800-talet. Den yttre delen av den västra hamnbron togs bort 1871-72, vilket gjorde att hamnen breddades till 89 meter och erhöll sin nuvarande utformning. Inseglingsrännan fick nu ett djup på 6 meter. 1873 fick Kockums Mekaniska Verkstad AB besittningsrätt för att anlägga ett skeppsvarv.

1878 invigdes den nuvarande fyren i inre hamnen och ersatte den gamla ”Fyrbåken” av trä från 1822. Fyren är byggd i järn och mäter 20 meter. Från början fanns en envekig fotogenlampa, men 1898 installerades en Auerbrännare för lysgas. År 1924 elektrifierades fyren. 1983 släcktes den ner för gott och ingår inte längre i hamnens fyrbelysning, men har ett ”fyrsken” från en enkel glödlampa. All tidigare fyrutrustning är borttagen. Samma år som den inre fyren kom till, byggdes även en mindre som man kallade för den yttre fyren och står fortfarande på sin ursprungliga plats.

Den växande trafiken i Malmö hamn gjorde att man var tvungen att fundera över hur en förbättring skulle kunna ske. Därför föreslog hamndirektionen att en pristävlan skulle utlysas bland olika fackmän, både inhemska och utländska. 1897 påbörjades utgrävningarna till Nyhamnsbassängen, vilka även innefattade ett andra färjeläge. Det första stod klart 1895. 1903 var det klart för invigning av både Nyhamnen och färjeläget. Kung Oscar II högtidliggjorde det hela med pompa och ståt och än i dag finns den s k Kungsstenen kvar där majestätet har ristat in sitt namn. Stenen är ca 3 m hög och av röd granit. Bortglömd av staden och okänd för många.

1906 byggdes det mycket stora huvudpostkontoret och hamnförvaltningsbyggnaden tillkom 1908-1910. 1915 påbörjades byggnaden Industrihamnen och 1917 Frihamnen. 1935 byggdes Smörkon-trollen vid Ångbåtsbron, som i sin tur stod klar 1881. Smörkontrollen byggdes om 1998 och ser helt annorlunda ut i dag, men grundstommen finns kvar. En silobyggnad tillkom även, eftersom det fanns behov av ett spannmålslager.

Malmö hamn har sedan fortsättningsvis utvidgats och byggts om och till under hela 1900- och en bit in på 2000-talet. Trafiken utvidgades kontinuerligt och inte minst var passagerartrafiken till Danmark mycket intensiv under många år. Efter Öresundsbrons tillkomst år 2000, försvann alla glada och gemytliga resor med båt till Köpenhamn. Hamnen växer fortfarande, men numera har sjöfarten försvunnit allt längre ifrån där den en gång startade. Det planeras hela tiden att bygga ännu fler bostäder och kontor här nere, t o m är en ny attraktiv stadsdel planerad som kommer att heta Nyhamnen. Malmö hamn är ständigt i fokus för nya förändringar och man kan undra vad Frans Suell egentligen skulle ha tyckt om det hela?

Från år 2001 ägs Malmö hamn och Köpenhamns hamn gemensamt av CMP, Copenhagen Malmö Port AB. Import av bilar är bl a en viktig del av hamnens omsättning i dag.

http://www.cmport.com/

Olika hamnområden 

Inre hamnen

Inre hamnen är den äldsta delen av Malmö hamn. Vid Ångbåtsbron ligger sedan 2012 ångisbrytaren S/S Bore förtöjd. Hon har en lång och spännande historia bakom sig. Här finns även kajplats för lotsbåtar liksom angöring av bogserbåtar, som kommer och går.

Västra hamnen

Västra hamnen är numera ett stort och nybbyggt bostads- och kontorsområde. Malmö universitet har också sina lokaler här. Turning Torso, den mycket omtalade byggnaden tornar upp sig här och syns över hela Malmö stad. Fram till 1970-talet var Kockums varv totalt dominerande i västra hamnen.

Frihamnen

Frihamnen ligger strax norr om Inre hamnen. Flera historiskt värdefulla magasin finns här, som sannolikt kommer att bevaras. Nya bilar från Japan och Europa står uppställda här nere, vilka sedan omlastas till våra nordiska grannländer samt även till Ryssland och Baltikum. En kaj för kryssningsfartyg har också anlagts.

Mellersta hamnen

I Mellersta hamnen finns industrier och lagerlokaler. CMP har sitt kontor här.

Norra hamnen

I Norra hamnen och Oljehamnen finns i dag ett tjugotal företag som är verksamma inom framför allt återvinning och kemiska produkter, bl a Stena Recycling och Evonik Norcarb. Malmö stad och CMP satsar nu tillsammans ca en miljard SEK på att utveckla Norra hamnen som stärks i sin position som logistikcentrum och på så sätt får ökad konkurrenskraft i Öresundsregionen. Här kommer att finnas goda etableringsmöjligheter till verksamheter med hamnanknuten logistik. Flytten av färjetrafiken från Nyhamnen till Norra hamnen, dvs trafiken till Tyskland (Nordö Link) samt nya ro-ro-, container- och kombiterminaler kommer att göra det mycket effektivare att ta sig in och ut ur hamnområdet. Nämnas bör, att IKEA inom kort kommer att börja bygga sitt lager för e-handel.

Östra hamnen

I östra hamnen finns drygt 200 företag, bl a Green Cargo AB, Ragn-Sells och Postnord. Tobaksfabriken var tidigare ett av de stora företagen i området, men lades ner 2002. 

Se även följande mycket intressanta film på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=4Lg1QdYj9JU

Tillbaka till startsidan